Donate

Tự lưu trữ TAGUETTE

Taguette có thể chạy theo 2 cách riêng biệt:

Sử dụng Docker

Nếu chọn cách này, bạn có thể chạy quay.io/remram44/taguette hình ảnh Docker . Bạn sẽ được nhắc nhập mật khẩu 'quản trị viên' lần đầu tiên. Bạn có thể duy trì dữ liệu bằng cách gắn một ổ đĩa trên/data, như này:

docker run --rm quay.io/remram44/taguette default-config >/srv/taguette/config.py
edit /srv/taguette/config.py # Edit configuration file, see below
docker run -ti -p 80:7465 -v /srv/taguette:/data --restart=always quay.io/remram44/taguette server /data/config.py

Nếu muốn sử dụng docker-compose, bạn có thể thay thế dòng lệnh cuối cùng (sau khi đã thiết lập file cấu hình) từ docker-compose up, sang docker-compose.yml như:

version: "2.4"
services:
 taguette:
  image: quay.io/remram44/taguette
  command: ["server", "/config.py"]
  ports: ["127.0.0.1:7465:7465"]
  volumes:
   - "./config.py:/config.py:ro"
   - "./data:/data"

Cài đặt "Gốc" trên máy chủ

Bạn cần phiên bản Python 3.5 trở lên để chạy Taguette. Chạy pip install taguette để cài đặt phần mềm này. Để nhập được các tài liệu phi HTML, bạn cần cài Calibre (đặc biệt là phần lệnhebook-convert).

Sử dụng một môi trường ảo được khuyến khích. Ví dụ cài đặt trên Ubuntu:

apt update
apt install calibre python3.5 virtualenv
virtualenv --python=python3.5 /srv/taguette
. /srv/taguette/bin/activate
pip install taguette
taguette default-config >config.py
edit config.py # Edit configuration file, see below
taguette --no-browser server config.py

Tệp cấu hình

Trong cả hai trường hợp, việc chạy máy chủ yêu cầu tệp cấu hình. Tệp này chứa thông tin quan trọng, chẳng hạn như máy chủ email và địa chỉ, số cổng để nghe, cơ sở dữ liệu nào sẽ sử dụng, đăng ký tài khoản mới có được bật hay không, v.v...

Bạn có thể làm cho Taguette in một tệp cấu hình để bạn chỉnh sửa bằng cách sử dụng taguette default-config.

Bạn có thể thay PORT sang80, hoặc tốt hơn là định cấu hình máy chủ web để hoạt động như một proxy, xem bên dưới.

Sử dụng máy chủ proxy

Vì lý do hiệu suất hoặc bảo mật hoặc đơn giản là vì bạn muốn lưu trữ nhiều trang web trên máy của mình, bạn có thể muốn đặt một máy chủ web (như nginx hay Apache) trước Taguette. Máy chủ này Sau đó, máy chủ đó sẽ chỉ chuyển tiếp các kết nối tới Taguette (một thiết lập mà chúng tôi gọi là Proxy ngược). Bạn có thể sử dụng nó để cung cấp mã hóa bằng TLS (được khuyến nghị) chẳng hạn bằng cách sử dụng Let's Encrypt, miễn phí.

Để trợ giúp việc này, chúng tôi cung cấp tệp cấu hình mẫu để bạn có thể sử dụng.

Cơ sở dữ liệu

Cài đặtCƠ SỞ DỮ LIỆU phải là chuỗi kết nối SQLAlchemy. Ví dụ: bạn có thể sử dụng: